ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

Абітурієнту


 Училище готує фахівців за професіями:

    на базі 9 класів (з отриманням сереньої освіти):

 • Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
 • Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж і устаткування
 • Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр
 • Столяр будівельний. Тесляр
 • Слюсар з ремонту автомобілів
   на базі 9 класів (без отримання сереньої освіти):

 • Муляр
 • Штукатур
   на базі 11 класів:

 • Електрогазозварник
 • Маляр
 • Слюсар з ремонту автомобілів

  Професійна  підготовка для дорослого населення 


  -  первинна професійна освіта за фахом  ( 10 міс)

   -  перепідготовка та підвищення кваліфікації  (3-5 міс)

   -  курсове навчання з окремих видів робіт   (1-2 міс)

   -  майстер –класи з новітніх технологій  на базі Регіонального

   навчально-практичного центру сучасних будівельно-монтажних

    технологій

         Слухачі Центру мають змогу навчатись за індивідуальними    графіками   та  за   вечірньою формою. Особи,   що  вперше отримують  професію,   навчаються в бюджетних групах.   Інші  особи сплачують кошти відповідно до угод.

   Замовники кадрів:

 • ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова;
 • ПАТ «Перший ДАРЗ»;

 • З-д  Дніпромаш;

 • З-д Комінмет;

 • Дніпропетровський меблевий комбінат;

 • АТП 11228

 • ПАТ Дніпропетровський агрегатний завод;

 • ТОВ Автопромінь;

 • ТОВ СК «Електромонтаж – 444»Правила прийому

до професійно-технічного училища № 6


I. Загальна частина

Правила прийому учнів до ПТУ№6 розроблені відповідно до :

 - Типових правил прийому до ПТНЗ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки № 499  від 14.05.2013р. і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  від 29.05. 2013р. № 823/23355,

-  Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. №1240, 

-  ліцензія ПТУ№ 6  від 08.01.2013р. №073365 ,

- атестація ПТУ№6  від 30.03.2009р. №000429,

 -  статут училища (нова редакція) затверджений  наказом Міністерства освіти і науки від 05.09.16р. № 1074
1.2. До професійно-технічного училища №6 приймаються громодяни України.


  Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

 Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
 Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до ПТУ№6 здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.6. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійно-технічного училища №6 здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ПТУ№6, який своїми наказами визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (накази:№ 200 від 16.11.16р.«Про створення приймальної комісії»

2.3. Правила прийому до ПТУ№6 на 2017 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником училища за погодженням з Департаментом освіти і наук Дніпропетровської обласної державної адміністрації  не пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. Приймальна комісія:

2.4.1. Організовує прийом заяв та документів;

2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

2.4.3. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

2.4.4. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ПТУ№6, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

2.4.5. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

2.4.6. Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ПТУ№6  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації , інформаційні стенди та офіційний веб-сайт навчального закладу (http:// www.ptu-6.hol.es) і обумовлюють:

2.5.1. Перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією АД № 073365 від 08.11.13р.

2.5.2. Плановані обсяги прийому на 2017 рік та вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

2.5.3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників;

2.5.4. Строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

2.5.5. Форми та ступеневість навчання (ППП, ПТН, ПрП,ПК);

2.5.6. Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. за №846/1413.

2.6. Прийом до ПТУ№6 проводиться шляхом визначення форм вступних випробувань та затверджено на методичній комісії.
   Вступні іспити проводяться у період з 14 серпня 2017 року по 23 серпня 2017 року згідно з розкладом цих випробувань.

2.6.1. У разі однакового конкурсного балу вступників, перевага при зарахуванні  надається відповідно дати подачі  документів про освіту (свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестату про повну загальну середню освіту);

2.6.2. Оскарження результатів вступних випробувань відбувається після подачі  заяви вступника на ім’я голови приймальної комісії та її розгляду на засіданні  апеляційної комісії. Висновки комісії є остаточними.

2.7.  Приймальна комісія ПТУ№6  працює  відповідно до  наказу  училища № 200 від 16.11.17:

адреса приймальної комісії: м. Дніпро, вул. В.Антоновича, 72а

робочі дні: понеділок-субота;

часи роботи: з 8.00-18.00, субота 8.00-16.00;

вихідний день: неділя, свята.

2.8. ПТУ№6 надає місця у гуртожитку для учнів  училища , що навчаються за держзамовленням і прибули з інших населених пунктів,  за адресою: м. Дніпро, вул. Канатна, 16/18 (кількість місць: 120). Для  поселення в гуртожиток, вступники  надають заяву на ім’я директора училища  та укладають угоду,  в якій зазначені права та обов'язки мешканців гуртожитку.

2.9. Медичний огляд вступників до ПТУ№6, який проводить підготовку фахівців для галузей, що потребують обов’язкового професійного медичного відбору, за направленням приймальної комісії училища  проходять медичний огляд на професійну придатність у закріпленому медичному закладі: КЗ ДЦП МСД № 7 м. Дніпро  за  адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, б.62, відділення організованого дитинства, підлітковий кабінет (графік роботи: з 8-00 до 15-00 год.).

   За погодженням з фахівцями  цього закладу  частина медичного огляду може бути пройдена за місцем проживання вступників.

   Підсумком медичного огляду є довідка  встановленого зразка (ДОВІДКА про стан здоров’я особи, яка вступає  до учбового закладу МОіН) з висновком медичної комісії  про профпридатність,  яка є обов'язковими документом при зарахуванні вступника  на навчання за обраним фахом.

2.10. Прийом документів вступників до ПТУ№6 починається з 01 травня 2017 року і завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять.

  Навчальний рік в училищі починається 01 вересня 2017 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.


ІІІ. Документи для вступу


3.1. Вступники подають особисто :

   *заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

   *документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

   *медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством:  086-У та  063(прививки);

   *приписне свідоцтво (юнаки);

   *6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

   *копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

   Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


ІV. Умови прийому


4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами вступних випробовувань.

Перелік питань і завдань затвердено на методичній комісії.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

  Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

   Перелік питань і завдань затверджено на методичній комісії.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V. Зарахування


5.1. Зараховуються поза конкурсом:

    * діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

    * особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

    *діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

    *особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

   * особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

   * діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

   * діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

   *випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

   *випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

   *учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

  *особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ПТУ№6 за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до ПТУ№6  здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ПТУ№6 може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів  і випускником для  навчання та подальшого працевлаштування.

5.7. Зарахування до ПТУ№6 на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального)  замовлення.


VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПТУ№6. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного (регіонального) замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ПТУ№6  проводить додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ПТУ№6, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням  правил прийому учнів до ПТУ№6 здійснюється Міністерством освіти і науки  та Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти. 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТи

Заява про прийом до професійно-технічного училища подається на ім'я директора училища з указанням обраної професії.
До заяви додаються:

 • Документ про освіту в оригіналі (9 або 11 класів)

 • Копія паспорта або свідоцтва про народження

 • Медична довідка (форма 086, форма 063)

 • Характеристика зі школи

 • Фото 3х4 (6 шт.)

 • Довідка з місця проживання та склад сім'ї

 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

 • Довідка з місця роботи батьків

 • Направлення підприємства або служби зайності (необов'язково)

 • Копія приписного свідоцтва (особи призивного віку) або військовий квиток (військовозобов'язані запасу)

blush  >>>>Завантажити перелік документів на свій комп'ютер<<< blush


  Абітурієнт під час подавання перелічених документів особисто надає своє свідоцтво про народження або свій паспорт, приписне свідоцтво або військовий квиток.
Особи, що надали заяви для прийому до професійно-технічного училища, проходять обов'язковий медичний огляд, який визначає придатності за станом здоров'я та фізичного розвитку до роботи за обраною професією.